How to Remove Sora Templates Free Credit Attribution redirecting: Let me do this together. What can be said with more than a sincere thanks for "sora Templates"? Sora templates are one of the best blogger templates you can get a cheap price or download them free of charge from completely free. Sora templates are optimized, built with HTML5, mobile responsive and intuitive interface. Solution for "sora template" There are two possibilities? 1 to download it for free (completely free) 2 to buy it for a very cheap price. (Of course that what is purchased does not include backlinks sora it offers templates or "sora backlinks editing templates" in (attribution) If your budget is low and you are looking to use Sora template for your new blog, without buying it and without Sora link attribution in your blog, This tutorial will teach you how you can kapërcyeni this problem . Most people try to remove the credit attribution in view HTML to their blog, but found their blog being redirected to another site, this article will help you to remove the link attribution of all Sora templates. "STEP 1 Step 1 Go to blogger.com log in to your account, then select your blog click "Dashboard> Template> Edit HTML" See the photos: Quote valid only for sora free downloadable templates that "without redirecting to a page". Note: Be sure to backup your own templates to cover when something goes wrong, you can easily go to the backup. Follow the technique below precisely to remove attribute / sora kredti of templates, all the beds. Follow the instructions below First step: click on "Templates" and then click on "Edit HTML" Click anywhere within the HTML code and Press "Cntrl F" on your computer to open a finder (search) box Search See picture for "<" text / javascript "type script =>" your code HTML According to this code will find the following line (in photo) disable-soratemplates-attribution credit Step two: Delete the "<script type =" text / javascript ">" all the way down to </ script> Next Find </ head> and paste the codes under his Paste the following codes before </ head> <Type script = "text / javascript"> var thumbnail_mode = & quot; no-float & quot;; summary_noimg = 400; / * length Summary if not image * / summary_img = 300; / * Longitude Summary image * / img_thumb_height = 200; / * Image Height * / img_thumb_width = 200; / * Image width * / </ script> <script src = 'http: //netoopscodes.googlecode.com/svn/branches/Js%20files/auto-readmore-blogger.js "type =" text / javascript "/> next step it is to change the id of the template to your liking. Press "Cntrl F" to recall the search bar and type 'id =' mycontent ">" to search for it. Replace "mycontent" anything you want and you now you can go ahead and replace attribution credit Sora connection with what you want, maybe the name of your blog or add url- of your facebook profile. When you you do this, click on Save Template to make the changes valid.  If you think that I have help, please spread, actually, this article with your cronies, or lerni a comment here. Admin: inc-seo 2016 http://theseo123.blogspot.com http://seo123.ml 

 

 

 

Si të Hiq Sora Templates Attribution Credit Pa Përcjellin  :

Me lejoni qe këtë ta bëjm se bashku .

Qfare mund të themi me shum se sa një falenderim të sinqert për   "sora Templates"?

Sora templates  janë një nga më të mira bloger templates ju mund të merrni për një çmim të lirë ose ti shkarkoni ato pa pages krejtsisht falas. Sora templates jan të optimizuar, të ndërtuar me HTML5, celular ndërfaqe të përgjegjshëm dhe intuitive.

Zgjidhja për "sora templatet" Ka dy mundesi?

1 për ta shkarkuar atë pa pages ( krejtesisht falas)

2 për të blerë atë për një çmim shumë të lirë.

( natyrisht se ajo qe është blere nuk përfshin backlinks sora templates  ose ofron "editim të backlinks sora templates " në (atributim)

 

Nëse   buxheti i juaj është i ulet  dhe jeni duke  kërkuar për të përdorur Sora template për blogun tuaj të ri, pa blerjen e tij dhe pa pasur nevojë Sora lidhjen atributim në blogun tuaj, Ky tutorial do të mësojmë se si ju mund ta kapërcyeni këtë problem. Shumica e njerëzve të përpiqen për të hequr këtë kredi atributim nga pikëpamja HTML të blogun e tyre, por nuk gjeti blog e tyre duke u ridrejtuar në një faqe tjetër, Ky artikull do të ju ndihmojë për të hequr lidhjen atributim nga të gjitha Sora templates .

 

"STEP :1
Step:1 Go to blogger.com hyni ne llogarin tuaj , pastaj zgjidh blogun tuaj  kliko  "Dashboard>Template>Edit HTML"

Shih ne foto :

 

 

Citim vlen   vetem për sora templates  qe shkarkohen pa pages " pa Përcjellin në një faqe".

Shënim: Sigurohuni që të backup modelet e tua ta  mbulojn kur  diçka shkon keq, ju lehtë mund të shkoni në backup. Ndiqni teknikën më poshtë pikërisht për të hequr atribut / kredti të sora templates , fare lehet.

Ndiq Udhezime me poshte

Hapi i parë:  klikoni mbi "Templates" pastaj klikoni në "Edit HTML" Klikoni kudo brenda kodeve HTML dhe Press "Cntrl F" në kompjuterin tuaj për të hapur një finder (search) kuti Kërko

Shif foton

 

 

për "<" text / javascript "Lloji script =>" në kodin tuaj HTML Sipas këtij kodi do të gjeni rreshtin e mëposhtëm (në foto) disable-soratemplates-atributim-kreditit Hapi i dytë: Fshij nga "<script type =" text / javascript ">" të gjithë rrugën poshtë për të </ script> Next Gjej </ head> dhe ngjitur kodet poshtë para tij Paste kodet e mëposhtme para </ head> <Lloji script = 'text / javascript "> var thumbnail_mode = & quot; no-noton & quot; ; summary_noimg = 400; / * Gjatësia Përmbledhje nëse nuk image * / summary_img = 300; / * Gjatësi Përmbledhje me imazhin * / img_thumb_height = 200; / * Image Gjatesia * / img_thumb_width = 200; / * Image Gjerësia * / </ Script> <script src = 'http: //netoopscodes.googlecode.com/svn/branches/Js%20files/auto-readmore-blogger.js' = Lloji "text / javascript" />  hapi tjetër është për të ndryshuar id e template për simpati tuaj. Press "Cntrl F" të kujtojnë shiritin e kërkimit dhe të shkruani "id = 'mycontent'>" për të kërkuar për të. Replace "mycontent" me ndonjë gjë që ju dëshironi dhe ju tani mund të shkoni përpara dhe të zëvendësojë atributim lidhjen Sora krediti me çfarë të doni, ndoshta emrin e blogun tuaj ose te shtoni url- e profilit tuaj ne facebook. Kur ju ta keni  bërë këtë, klikoni mbi Save Template për të bërë ndryshimet valide.

Nese ju mendoni qe unë ju kam ndihmuar , ju lutem shprendane këtë  artikull me miqet tuaj , ose lerni një koment ketu.

 

Admin: inc-seo 2016

http://theseo123.blogspot.com

http://seo123.ml

0 comments:

Post a Comment

 
Titulli i Blogut cha0s-KhC © 2016-2017. All Rights Reserved Seo123.ml seo123.ml
Top